Beroepsopleiding Makelaars B.V.

Inloggen

  Wachtwoord vergeten / geen wachtwoord ontvangen ?

Recognised European Valuer (REV)

REV

Recognised European Valuer (REV) is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. De titel wordt verleend door VBO Makelaar onder auspiciën van TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. De titelverlening vindt plaats als aantoonbaar aan de eisen van het REV-certificatieschema wordt voldaan. Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling.

Een REV-taxateur wordt geregistreerd in het internationale REV-register van TEGoVA.  Voor opdrachtgevers op lokaal én (inter)nationaal niveau is daarmee zichtbaar dat de taxateur beschikt over een grensoverschrijdende kwalificatie als professional. Ook is een REV-taxateur  gerechtigd om persoonsgebonden het REV-logo te voeren en gebruik te maken van een persoonlijk TEGoVA-stempel met naam en certificaatnummer. 

Doelgroep

Het erkenningstraject Recognised European Valuer staat open voor:

  • Taxateurs van commercieel vastgoed
  • Taxateurs van agrarisch vastgoed

VBO Makelaar is in ieder geval bevoegd de REV-titel te verlenen aan leden van VBO Makelaar. Bent u niet aangesloten bij VBO Makelaar, maar heeft u wel de ambitie om de REV-titel te behalen, neemt u dan contact met ons op.

Vereisten


De kandidaat die in aanmerking wil komen voor de REV-titel moet voldoen aan opleidings- en ervaringsvereisten alsmede aan overige vereisten, waaronder kennis en toepassing van de EVS.

Opleiding en ervaring

Er zijn drie routes waarmee aan de opleidings- en ervaringseis kan worden voldaan. Deze drie routes zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Overige vereisten 
De overige vereisten om voor toekenning van de REV-titel in aanmerking te komen zijn: 

  • De kandidaat heeft in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste 20 taxaties commercieel-  en/of agrarisch vastgoed uitgevoerd.
  • De kandidaat heeft in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste 20 uur per jaar in de eigen professionele ontwikkeling geïnvesteerd.

Erkenningsprocedure

In alle gevallen wordt de REV-titel verleend nadat een kandidaat heeft aangetoond daadwerkelijk te voldoen aan de opleidings-, ervarings- en overige vereisten. Hiervoor is door VBO Makelaar een erkenningsprocedure ingericht, die bestaat uit vier stappen.

Erkenningsprocedure

Stap 1 Aanvraag
De aanvraag bestaat uit een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in een voorgeschreven format met bijlagen en twee volledige taxatiedossiers.

Stap 2 Toetsing van de aanvraag
Getoetst wordt of uw aanvraag in formele zin aan de vereisten voldoet. Zo ja, dan worden de door u aangeleverde documenten beschikbaar gesteld aan twee assessoren.

Stap 3 Inhoudelijke toetsing van taxatiedossiers
De assessoren bestuderen, analyseren en beoordelen de door u aangeleverde documenten, in het bijzonder de beide taxatiedossiers. Zijn uw taxatiedossiers van voldoende niveau, dan wordt u uitgenodigd voor deelname aan het  assessment. Zijn uw dossiers niet van voldoende niveau, dan wordt uw aanvraag afgewezen en eindigt de erkenningsprocedure. Het staat u vrij om op een later moment een nieuwe aanvraag in te dienen.

Stap 4 Assessment
Het assessment is een criterium gericht interview van één uur. Getoetst wordt of u de door u ingebrachte taxatiedossiers in voldoende mate kunt verantwoorden vanuit het perspectief van de EVS en de TEGoVA Code of Ethics and Conduct. Slaagt u voor het assessment, dan wordt in principe de REV-titel toegekend.

Titelverlening
Kandidaten die met goed gevolg de erkenningsprocedure hebben doorlopen, worden door VBO Makelaar bij TEGoVA voorgedragen voor de REV-titel. Certificaten treden elk jaar in werking per 1 januari of 1 juni. De kandidaat ontvangt zowel een Engelstalig als een Nederlandstalig certificaat. 

Een REV-certificaat is vijf jaar geldig en expireert op de einddatum, vermeld op het certificaat. Aansluitend kan de REV-status elke keer met een periode van opnieuw vijf jaar worden verlengd. Hiervoor moet de erkenningsprocedure opnieuw worden doorlopen. Het assessment wordt echter niet nogmaals afgenomen, tenzij daar een gegronde reden voor is. De REV-taxateur dient voorts gedurende de certificatieperiode aan een aantal overige verplichtingen te voldoen, waaronder het  zorgdragen voor de jaarlijkse certificaatkosten en het gedurende de certificatieperiode jaarlijks volgen van 20 uur permanente educatie, erkend door VBO Makelaar.

Organisatie

Organisatie
De erkenningsprocedure wordt in opdracht van VBO Makelaar georganiseerd en uitgevoerd door Beroepsexamens Makelaars B.V. Jaarlijks kan op meerdere momenten worden deelgenomen aan de erkenningsprocedure REV.

Inschrijven
Heeft u specifiek inhoudelijke vragen over de erkenningsprocedure REV of wilt u nader overleg over uw toelaatbaarheid, neemt u dan contact op met Beroepsexamens Makelaars B.V. via onderstaande contactgegevens.

Het inschrijf- en aanvraagformulier inclusief bijlagen worden op verzoek per e-mail aan u toegezonden. 

Beroepsexamens Makelaars B.V.
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp
Telefoon 070 356 32 00
info@bembv.nl 

Tarieven

Het tarief voor deelname aan de erkenningsprocedure REV bedraagt  € 1.650,-- exclusief 21% btw. Als u afgewezen wordt na stap 3, wat betekent dat u niet toegelaten wordt tot stap 4 (het assessment), dan betaalt u € 995,-- exclusief 21% btw.

De jaarlijkse certificaatkosten bedragen € 150,-- exclusief 21% btw.