Algemene Voorwaarden

Algemene studievoorwaarden Opleidingen

1 Toepasselijkheid Deze algemene studievoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen de Beroepsopleiding Makelaars B.V. (hierna: BoM B.V.) en de deelnemer, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt daaronder tevens begrepen ‘elektronisch’. 1

2 De studieovereenkomst

2.1 Inschrijven voor een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket kan uitsluitend schriftelijk door middel van een door BoM B.V. vastgesteld inschrijfformulier.

2.2 Onder cursus of cursuspakket wordt tevens verstaan een bijeenkomst en/of activiteit in het kader van de Permanente educatie voor makelaars en/of taxateurs.

2.3 Inschrijving voor een opleiding vindt plaats voor de gehele opleiding, tenzij op het inschrijfformulier aangegeven is dat inschrijving per module mogelijk is.

2.4 Degene die zich inschrijft voor een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket gaat daarmee een overeenkomst (hierna: studieovereenkomst) aan met BoM B.V..

2.5 De studieovereenkomst gaat in op de dag dat het inschrijfformulier door BoM B.V. is ontvangen, behoudens goedkeuring door de directie.

2.6 Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze ‘Algemene studievoorwaarden opleidingen en cursussen’.

2.7 Een inschrijving wordt door BoM B.V. schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

2.8 De studieovereenkomst eindigt op de laatste lesdag van de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

2.9 Inschrijven voor een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket kan in beginsel tot zeven dagen voorafgaand aan de start van de opleiding, opleidingsmodule of cursus.

2.10 Inschrijving op een lopende opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket is naar oordeel van BoM  B.V. in bepaalde gevallen mogelijk. Echter vindt er in dat geval geen vermindering plaats op  het les- of cursusgeld voor opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket. Aanvullend wordt een bedrag van € 50,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

2.11 BoM B.V. stelt de prijzen voor een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket vast. BoM B.V. is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen.

2.12 Over alle zaken die direct of indirect samenhangen met de studieovereenkomst kan de  deelnemer uitsluitend schriftelijk met BoM B.V. corresponderen.

2.13 Als de deelnemer slechts is een consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of  bedrijf, zijn de bepalingen inzake koop op afstand als bedoeld in artikel 6:230g t/m 6:230z BW  van toepassing, waaronder de onder 3 Beëindiging studieovereenkomst beschreven  herroeping binnen de 14 dagen bedenktijd.

3 Beëindiging studieovereenkomst

3.1 De studieovereenkomst kan vroegtijdig herroepen worden als bedoeld in de bepalingen inzake  koop op afstand:   -binnen 14 kalenderdagen nadat BoM B.V. de inschrijving heeft ontvangen; én -op dat moment de opleiding, opleidingsmodule of cursus nog niet is aangevangen   dan wel nog niet volledig is afgerond; én -slechts door een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in  de uitoefening   van zijn beroep en bedrijf.

3.2 Herroeping van de studieovereenkomst dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

3.3 Door inschrijving verklaart de deelnemer af te zien van zijn herroepingsrecht binnen de  14 dagen bedenktijd wanneer de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket binnen deze 14 dagen  bedenktijd volledig wordt afgerond.

3.4 Bij herroeping binnen de 14 dagen bedenktijd en  in die periode  is de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket nog niet aangevangen, ontvangt de deelnemer alle betalingen  retour die hij tot op dat moment heeft gedaan.

3.5 Bij herroeping binnen 14 dagen bedenktijd en op dat moment is de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket reeds aangevangen doch nog niet geheel afgerond, ontvangt de deelnemer  de betaling (een evenredig deel van de totale gedane betaling) retour voor dat deel van de  opleiding of opleidingsmodule dat nog niet is uitgevoerd.

3.6 De terugbetalingen van BoM B.V. ontvangt de deelnemer retour, in ieder geval niet later dan  14 dagen nadat BoM B.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de deelnemer de  studieovereenkomst te herroepen. BoM B.V. betaalt de deelnemer terug door overboeking  naar het rekeningnummer van de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anderszins met  de deelnemer is overeengekomen.

3.7 De deelnemer die slechts is een consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of  bedrijf, kan ook na het verstrijken van de bedenktijd de studieovereenkomst schriftelijk en per  aangetekende post annuleren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket is 50% van het deelname bedrag verschuldigd. Daarna is 100%  van het deelnamebedrag verschuldigd.

3.8 De deelnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan de studieovereenkomst schriftelijk en per aangetekende post annuleren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Daarna is 100% van het deelnamebedrag verschuldigd.

3.9 Het beëindigen van de studieovereenkomst is mogelijk, dit ter beoordeling aan BoM B.V., als er bij de deelnemer sprake is van gewichtige omstandigheden als een ernstige ziekte of een ongeval als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat is het onderwijs te volgen. BoM B.V. verlangt daartoe bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een doktersverklaring. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt door BoM B.V. geretourneerd.

3.10 Als er ten aanzien van het volgen van een cursus sprake is van een andere vorm van verhindering dan bedoeld onder 3.9 (bijvoorbeeld griep, file) én de betreffende cursus wordt in dezelfde periode meerdere keren aangeboden, biedt BoM B.V. de deelnemer eenmalig de gelegenheid de cursus om te zetten naar een andere locatie en datum wanneer de deelnemer BoM B.V. dit verzoek doet voorafgaand aan de start van de cursus waarvoor de deelnemer zich oorspronkelijk had aangemeld. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt niet door BoM B.V. geretourneerd.

3.11 Kan een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket om planningstechnische redenen door BoM B.V. geen doorgang vinden dan is de deelnemer bevoegd de studieovereenkomst met BoM B.V. te beëindigen. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt door BoM B.V. geretourneerd.

3.12 Als het aantal ingeschreven deelnemers voor een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket naar het oordeel van BoM B.V. te gering is, is BoM B.V. gerechtigd de studieovereenkomst met de deelnemer te beëindigen zonder dat daarvoor door BoM B.V. enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd is. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt door BoM B.V. geretourneerd.

3.13 Als in één of meer plaatsen het aantal deelnemers aan een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket naar het oordeel van BoM B.V. te gering is, is BoM B.V. gerechtigd een of meer opleidingsplaatsen te laten vervallen. De deelnemer wordt zo mogelijk in de gelegenheid gesteld de opleiding, opleidingsmodule of cursus in een andere plaats te volgen. Indien de deelnemer van dit aanbod geen gebruik wil maken, is BoM B.V. gerechtigd de studie-overeenkomst met de deelnemer te beëindigen zonder dat daarvoor door BoM B.V. enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd is. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt door  BoM B.V. geretourneerd.

3.14 De studieovereenkomst is van rechtswege ontbonden door het overlijden van een deelnemer. BoM B.V. retourneert het door de deelnemer betaalde les- of cursusgeld voor zover dit betrekking heeft op het gedeelte van een studieovereenkomst dat nog niet is uitgevoerd.

3.15 Als een betalingsachterstand ter invordering aan derden ter incasso is gegeven, is BoM B.V. bevoegd de studieovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Tevens is BoM B.V. alsdan bevoegd elke nieuwe inschrijving voor een opleiding, opleidingsmodule of cursus door de betreffende deelnemer te weigeren.

3.16 Bij het vroegtijdig beëindigen van de studieovereenkomst door de deelnemer of door BoM B.V. worden de door BoM  voorgeschreven en/of geleverde leermiddelen niet retour genomen en/of gecrediteerd.

4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Het les- en cursusgeld, daaronder begrepen de betaling van lesmaterialen indien van  toepassing, worden door de deelnemer direct voldaan middels iDEAL, Paypal of Creditcard of  na ontvangst van een factuur middels automatische incasso indien daarvoor een machtiging is  afgegeven.

4.2 Betaling middels automatische incasso is slechts mogelijk voor zover de deelnemer niet  eerder een betaling in het verleden aan BoM B.V. heeft gestorneerd. Bij een stornering wordt  de deelnemer door BoM B.V. uitgesloten voor betaling door middel van automatische incasso.

4.3 Indien een derde partij een machtiging afgeeft tot automatische incasso van zijn rekening en zich daarmee verplicht tot het voldoen van het les- of cursusgeld, rust de betalingsverplichting hoofdelijk op beide partijen.

4.4 Als ten aanzien van het volgen van een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket door externe partijen studiepunten worden toegekend, zal BoM B.V. deze punten aan de administrerende instantie doorgeven indien en zodra de betaling van de opleiding, opleidingsmodule of cursus, vermeerderd met eventueel extra verschuldigde kosten, door de deelnemer is voldaan.

4.5 Als een invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de  betalingsplichtige.

4.6 Het les- en cursusgeld dient vooraf aan de start van de opleiding, opleidingsmodule of cursus te zijn voldaan, tenzij er in termijnen via automatische incasso wordt betaald. 

5 Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op door BoM B.V. samengestelde of ontwikkelde aanbod als inhoud, leermiddelen, lesmateriaal, content en media voor cursussen, trainingen, opleidingen, permanente educatie ingezet al dan niet via de online leeromgeving van BoM. B.V blijven bij BoM B.V.. Deze leermiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen studie. Niets daaruit mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van BoM B.V.. Verkopen of afstaan aan derden is eveneens niet toegestaan.

6 De lessen

6.1 Deelnemers ontvangen vóór aanvang van de opleiding, opleidingsmodule of cursus een lesrooster.

6.2 BoM B.V. is gerechtigd studieprogramma’s tussentijds te wijzigen als dit om redenen van herprogrammering of gewijzigde exameneisen noodzakelijk is, dit naar uitsluitend oordeel  van BoM B.V..

6.3 BoM B.V. is gerechtigd om redenen van planningstechnische aard incidenteel af te wijken van de geplande datum van de cursus dan wel de startmaand van een opleiding of opleidingsmodule(n). Tevens is de BoM B.V. gerechtigd om lesroosters tussentijds aan te passen.

6.4 Lessen en activiteiten binnen een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket kunnen één keer worden bijgewoond tenzij voor de betreffende opleiding of opleidingsmodule(n) opnieuw ingeschreven wordt.

6.5 Voor het niet volgen van één of meer lessen en activiteiten van een opleiding, opleidingsmodule, cursus of cursuspakket wordt geen restitutie van les- of cursusgeld verleend, tenzij hiervoor anders vermeld.

6.6 BoM B.V. heeft het recht deelnemers die het normale verloop van de lessen en activiteiten verhinderen uit te sluiten van verdere deelname aan de opleiding of opleidings-module(n). Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet. 

7 Uitval van docent

7.1 Het kan voorkomen dat een docent als gevolg van ziekte of bijzondere omstandigheden  verhinderd is. In dat geval draagt BoM B.V. indien mogelijk zorg voor een gelijkwaardige  vervanging.

7.2 Als vervanging niet mogelijk is, dan zal BoM B.V. de deelnemers hiervan zo spoedig  mogelijk in kennis stellen en een voorstel doen voor alternatieve data.

7.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade-) vergoeding, ook niet als BoM B.V. als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

7.4 De deelnemer kan de studieovereenkomst niet kosteloos beëindigen als gevolg van ziekte of verhindering van de docent.

8 Examens

Voor zover aan de opleidingen van BoM B.V. examens verbonden zijn, worden deze afgenomen door derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding voor deze examens.

9 Uitsluiting van aansprakelijkheid

BoM B.V. is nimmer aansprakelijk terzake van door de deelnemer geleden of te lijden schade bij het uitvoeren van deze studieovereenkomst, van welke aard of oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van medewerkers van BoM B.V..

10 Privacy

Door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het onderhouden van een   deelnemersadministratie, het opstellen van lesroosters en het verstrekken van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. BoM B.V. stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden.

11 Toepasselijk recht

De werkzaamheden van BoM B.V. vinden plaats onder toepasselijkheid van het Nederlands recht. ‘De Algemene studievoorwaarden opleidingen’ treden in werking op 15 juni 2015 en gelden voor alle inschrijvingen vanaf die datum. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrechtopleidingen en cursussen (binnen 14 dagen na inschrijving)

Herroepingsrecht

U heeft als consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen zonder opgave van redenen de studieovereenkomst (uw inschrijving) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat BoM BV uw inschrijving heeft ontvangen en derhalve de overeenkomst is tot stand gekomen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de gestelde termijn van 14 dagen met een door u ondertekende schriftelijke verklaring (per aangetekende post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde ‘Modelformulier voor herroeping’. Na ontvangst zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging zenden.

Door inschrijving verklaart u af te zien van uw herroepingsrecht wanneer de opleiding/opleidingsmodule aanvangt en volledig wordt afgerond binnen de 14 dagen bedenktijd. 

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept binnen de 14 dagen bedenktijd en op dat moment is de opleiding/opleidingsmodule nog niet aangevangen, ontvangt u alle betalingen retour die u tot op dat moment heeft gedaan.

Als u de overeenkomst herroept en de opleiding/opleidingsmodule is reeds aangevangen doch nog niet geheel afgerond, ontvangt u de betaling (een evenredig deel van de totale gedane betaling)  retour voor dat deel van de opleiding/opleidingsmodule dat nog niet is uitgevoerd/genoten.

Alle terugbetalingen ontvangt u onverwijld -en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen- van ons terug. Wij betalen u terug door overboeking naar de rekening waarvan de oorspronkelijke transactie zelf heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.